101mooncake拾壹月餅

[手足x小店] 香港制造。拾壹月餅計劃。

講起中秋,大家會諗起一家團圓一齊食月餅賞月出去玩。講起月餅,亦令人聯想到「殺韃子」反抗起義故事。

經過一年嘅抗爭運動,香港人已變成互稱手足嘅命運共同體。然而,當中好多手足被捕入獄、流亡海外,甚至被消失,無法同家人喺月圓之日團聚。

所以喺中秋依個特別日子,我哋推出拾壹月餅計劃,希望賣月餅俾同路人同時將收入捐出好好運用收入協助手足家人,因國安法殺到,為免任何風險,受惠機構希望低調安排。而同時我哋將會喺透過網站以及各區黃店銷售月餅券。

隨暴政打壓愈嚴峻,我哋無力感愈重。希望大家可以多多支持呢個計劃送俾同路人以作鼓勵。

抗爭係長期嘅事,要堅持先見到希望,亦要宣揚希望才能鼓勵人堅持。

手足們,盡做!